Rejestracja do lekarzy POZ oraz podgląd wyników badań laboratoryjnych

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 j. t.).
 2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 39 (zwaną dalej GOZ) usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci możliwości rejestracji na wizyty do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz udostępniania podglądu wyników badań laboratoryjnych.
 3. Usługi o których mowa w pkt. 2, realizowane są za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.gozchoczewo.com.pl.
 4. W celu uzyskania dostępu do strefy on-line nowy użytkownik musi zgłosić się z dokumentem tożsamości do rejestracji GOZ  gdzie po weryfikacji danych otrzyma login (numer PESEL) i pierwszorazowe hasło do systemu. System wymusza zmianę hasła pierwszorazowego przy pierwszym logowaniu na hasło określone przez użytkownika.
 5. W przypadku użytkowników, którzy posiadali już wcześniej hasło do rejestracji internetowej lub osobne hasła do rejestracji internetowej i podglądu wyników badań laboratoryjnych, należy zawsze używać hasła otrzymanego do rejestracji internetowej.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do nieudostępniania osobom trzecim danych dostępowych. W przypadku utraty hasła użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia GOZ. W celu otrzymania nowego hasła użytkownik musi zgłosić się do rejestracji GOZ.
 7. Rejestracja do lekarzy POZ jest udostępniana w godzinach od 6:00 do 24:00 dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza POZ (rodzinny, pediatra)
 8. Zarejestrowanie wizyty do lekarza POZ on-line nie gwarantuje bezpłatnej wizyty u lekarza, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia.
 9. Po dokonaniu prawidłowej rezerwacji wizyty użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zaplanowanej wizyty (miejsce, dzień, godzina), pod warunkiem podania prawidłowego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na takie powiadomienie.
 10. Pacjent ma prawo zarejestrować się tylko na jeden termin wizyty z maksymalnie 7-dniowym wyprzedzeniem. Kolejna rejestracja może nastąpić po zrealizowaniu wizyty lub po jej odwołaniu. Odwołanie wizyty odbywa się poprzez strefę on-line.
 11. Pacjent, który nie odwołał wizyty i nie zgłosił się na poradę, może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze strefy on-line przez okres co najmniej 6 m-cy, o czym zostanie poinformowany komunikatem wyświetlanym podczas próby logowania oraz e-mailem pod warunkiem, że w bazie GOZ znajduje się aktualny adres mailowy pacjenta.
 12. Prawo do korzystania ze strefy on-line może zostać przywrócone po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami rejestracji GOZ pod numerem telefonu 58 6763222.
 13. W celu skorzystania z dostępu do podglądu wyników badań laboratoryjnych, należy po zalogowaniu do strefy on-line pacjenta wybrać zakładkę „Badania Laboratoryjne”.
 14. W przypadku braku dostępu do zakładki „Badania Laboratoryjne” użytkownik musi zgłosić się z dokumentem tożsamości do rejestracji GOZ gdzie po weryfikacji danych dostęp zostanie aktywowany.
 15. Aplikacja nie zapewnia dostępu do podglądu części badań laboratoryjnych – specjalistycznych, które ze względu na treść przepisów prawa lub z uwagi na uwarunkowania techniczne nie mogą być objęte udostępnianiem on-line.
 16. Podgląd wyników badań zawiera te same dane co wynik badania w formie papierowej. Jednakże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zweryfikować dane z wynikiem w formie papierowej, podpisanym przez diagnostę laboratoryjnego, który jest dokumentem ostatecznym.
 17. Dostęp do strefy on-line może być czasowo lub stale uniemożliwiony przez GOZ w stosunku do wszystkich lub części użytkowników, jeśli wynika to z przyczyn technicznych lub ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 18. Brak dostępu do strefy on-line lub brak podglądu wyników badań laboratoryjnych spowodowany przyczynami niezależnymi od GOZ, w szczególności awarią sprzętu lub systemu teleinformatycznego, a także w okolicznościach określonych w pkt 17, nie stanowi podstawy do roszczeń użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 19. Dane osobowe użytkowników są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 20. GOZ nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi strefa on-line osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku:
  1. działań użytkownika, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych lub utraty danych dostępowych i niezgłoszenia tej okoliczności do GOZ,
  1. zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną GOZ, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym użytkownika (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia),
  1. siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od GOZ pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.
 21. Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności GOZ, w razie otrzymania informacji o zaistnieniu lub zagrożeniu zaistnienia sytuacji, w której z danymi użytkownika zapoznał się podmiot nieuprawniony, GOZ podejmie wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia skutków powyższego zdarzenia (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do danych użytkownika przy użyciu dotychczasowych danych dostępowych).
 22. GOZ zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i formy aplikacji określonej w pkt. 3, bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników. W przypadku, gdy zmiana aplikacji powoduje zmiany w warunkach korzystania z dostępu do strefy on-line, określonych w Regulaminie, GOZ dokona powiadomienia Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 3.
 23. Pacjent może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w rejestracji GOZ.
 24. Pacjent może złożyć reklamację, której przedmiotem jest nieprawidłowe, w jego ocenie, funkcjonowanie aplikacji strefa on-line. Reklamację składa się w formie pisemnej w rejestracji GOZ lub pocztą elektroniczną na adres: rejestracja@gozchoczewo.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 25. Regulamin udostępniany jest użytkownikom na stronie internetowej www.gozchoczewo.com.pl.
 26. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019.1127 j.t. ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 j.t. ze zm.).