Fotografia przedstawiająca wnętrze gabinetu. Widać na niej łóżko i stojący obok aparat do ultrasonografii

Oferta poradni:
• Badania dla pracowników
• Badania Kierowców

Informacje o poradni

W związku z obowiązkami pracodawców w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie oferuje usługi z zakresu medycyny pracy. Usługi z zakresu medycyny pracy wykonujemy na zasadzie umowy z pracodawcą.

Oferowane przez nas badania obejmują:

  • Opiekę profilaktyczną nad pracownikami, w tym badania wstępne, kontrolne i okresowe
  • Badania laboratoryjne
  • Konsultacje specjalistyczne odpowiednie do stanowiska, jego uciążliwości i szkodliwości
  • Badania lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych

Schemat postępowania przed badaniem z zakresu Medycyny Pracy:

  1. Wystawienie skierowania przez Pracodawcę „Skierowanie na badanie profilaktyczne
  2. Pracownik ustala termin wizyty osobiście lub pod numerem telefonu (58) 676-35-08 bądź za pomocą adresu email medycynapracy@gozchoczewo.com.pl.
  3. Pracownik zgłasza się w ustalonym terminie ze skierowaniem (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) i dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  4. Na podstawie skierowania otrzymuje skierowania na stosowne badania.
  5. Lekarz medycyny pracy po otrzymaniu wyników zleconych wcześniej badań i stwierdzeniu zdolności Pracownika do pracy wydaje zaświadczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach.