Informacje o Ośrodku w tekście łatwym do czytania (ETR)

Pobierz plik z opisem ośrodka

Pobierz plik: Informacja o Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie (ETR) / Rozmiar: 253 KB / Format: .pdf


Informacje o Ośrodku w Polskim Języku Migowym (PJM)

Informacje o Ośrodku w Polskim Języku Migowym (PJM)

Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie w domenie: gozchoczewo.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-09-01. r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Formela: tel. 724 100 343; email: finanse@gozchoczewo.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Wejście i wjazd na teren Ośrodka przez bramę od ulicy Pierwszych Osadników. Droga do parkingu prowadzi wzdłuż budynku. Na parkingu znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone kolorem niebieskim.

Teren jest nachylony, dlatego wzdłuż budynku znajduje się pochylnia. Wejścia do budynku z poziomu terenu, bez zmian wysokości, z bardzo łagodnymi nachyleniami terenu.

Wejście 1 prowadzi do gabinetów medycyny pracy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ, rejestracji.

Wejście 2 prowadzi do rejestracji (przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami), gabinetów lekarzy rodzinnych, gabinetu zabiegowego.

Wejście 3 prowadzi do gabinetu położnej, poradni ginekologiczno-położniczej, USG, stomatologa.

Wejście 4 prowadzi do poradni dzieci zdrowych, punktu szczepień, pokoju matki i dziecka.

Wejście 5 prowadzi do prowadzi do poradni dzieci chorych, pokoju matki i dziecka. W holu znajdują się miejsca siedzące na czas oczekiwania na wizytę.

Do rejestracji ogólnej prowadzi wejście 2. Rejestracja ma ladę o dwóch wysokościach, z lewej strony obniżona. Pomieszczenia do obsługi Pacjentów / Pacjentek znajdują się na parterze. Do wszystkich prowadzą drzwi o szerokości co najmniej 90 cm. W gabinetach znajdują się kozetki z możliwością regulacji wysokości oraz waga krzesełkowa.

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca, przeznaczone do karmienia i przewijania dzieci.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W rejestracji znajduje się pętla indukcyjna. Na tablicach elektronicznych wyświetlany jest tekst o działalności Ośrodka w PJM oraz tekst ETR.

Gabinety są oznaczone opisami i numeracją w alfabecie Braille’a, oznaczenia umieszczone są nad klamką, numeracja gabinetów została skontrastowana w stosunku do tła.